Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Politechnika Rzeszowska

Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w kadencji 2020-2024, dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury w latach 2012–2019, chemik, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, specjalista w zakresie chemii środowiska.

Swoją działalność naukowo-badawczą skupia wokół zagadnień związanych z ochroną środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi, w tym zanieczyszczeniami nowej generacji (emerging pollutants) oraz wykorzystaniem analizy stabilnych izotopów do interpretacji przyczyn i kierunków zmian jakości środowiska. 

Ma doświadczenie we współpracy z przemysłem i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kierował m.in. zadaniami w projektach finansowanych przez i w ramach NCBiR/POIR, w których liderami były jednostki przemysłowe. 

Jest członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (trzy kadencje), w której od 2020 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego, Wojewódzkiej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych, Polskiego Towarzystwa Limnologicznego i Rady Naukowo-Programowej Stowarzyszenia EKOSKOP.

Za swą działalność naukową i organizacyjną został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.