ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Rektor UKSW w Warszawie w latach 2012-2020. Twórca Collegium Medicum UKSW

Prezes Fundacji, profesor nauk społecznych, były Rektor dwóch kadencji (2012-2020) UKSW, Doktor Honoris Causa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego w Łucku, Kierownik Katedry Pedagogik i Ogólnej i Dydaktyki Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW, autor ponad 200 publikacji naukowych, kierownik i uczestnik kilkudziesięciu projektów badawczych z zakresu humanistyki, technologii cyfrowych i medycyny. Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych. Współpracownik wielu podmiotów i organizacji naukowych na świecie. Od lat powoływany do wielu rad naukowych, instytutów badawczych i komitetów naukowych. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za wybitne osiągnięcia naukowe, badawcze i organizacyjne, nagrodami państwowymi i sektora niepublicznego.

President of the Foundation, Professor of Social Sciences, previous Rector of two terms (2012-2020) of the UKSW, Doctor Honoris Causa of the East European National University in Lutsk, Head of the Department of General Pedagogy and Didactics of the Faculty of Pedagogical Sciences at the UKSW, author of over 200 scientific publications, manager and participant of dozens of research projects in the humanities, digital technologies and medicine. Participant of numerous international conferences. A collaborator of many scientific entities and organisations in the world. For years, appointed to many scientific councils, research institutes and scientific committees. Repeatedly awarded and honoured for outstanding scientific, research and organisational achievements with state and non-public sector awards.