Henryk Kowalczyk

Minister, Członek Rady Ministrów

Kompetencje

1. sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra;

2. określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Komunikacji i Promocji, Departamentu Prawnego oraz Biura Ministra, w szczególności dotyczące:

koordynacji działalności informacyjnej, komunikacyjnej i promocyjnej,
informowania opinii publicznej o działaniach Ministra, a także informowania Kierownictwa Ministerstwa o społecznym odbiorze polityki prowadzonej przez Ministra,
obsługi prawno-legislacyjnej Ministerstwa,
obowiązków Ministra wobec organów władzy publicznej i administracji rządowej;
3. określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi w przedmiocie nadzoru nad działalnością instytutów badawczych w zakresie wykonywania przez nie praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach kapitałowych;

4. udziela zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia mieniem, jeżeli z przepisów wynika obowiązek uzyskania takiej zgody, w szczególności udziela zgody na dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej w przypadkach i zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, z późn. zm.);

5. wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej:

w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742, z późn. zm.), któremu podlega bezpośrednio pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), któremu podlega bezpośrednio audytor wewnętrzny kierujący Zespołem Audytu Wewnętrznego w Departamencie Kontroli i Audytu;
6. wykonuje zadania administratora w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), któremu podlega bezpośrednio Inspektor Ochrony Danych.

Życiorys

Urodził się w 1956 r. w Żabiance.

Poseł na Sejm RP V, VI, VII, VIII kadencji. W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979-1990 pracował jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Pełnił funkcję wójta gminy Winnica w latach 1990‑1998 i 1999-2005. Od 19 lutego do 31 grudnia 1998 r. zajmował stanowisko wojewody ciechanowskiego.

W latach 1999-2002 zasiadał w sejmiku mazowieckim (wybrany został z listy Akcji Wyborczej Solidarność). W latach 1980-1981 przewodniczył komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Od 1989 do 1992 r. był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Gminy Winnica.

Od 7 czerwca 2006 r. do 16 listopada 2007 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego. 16 listopada 2015 r. powołany na ministra bez teki w rządzie Beaty Szydło. Objął także funkcję przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Od września do grudnia 2016 r. pełnił obowiązki Ministra Skarbu Państwa. Również we wrześniu 2016 r. został wiceprzewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. 11 grudnia 2017 r. objął stanowisko ministra bez teki w nowo utworzonym rządzie Mateusza Morawieckiego, ponownie został też przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów. Od 2019 r. przewodniczący Komisji Finansów Publicznych.

Od 9 stycznia 2018 r. do 15 listopada 2019 r. pełnił funkcję ministra środowiska. Od 2021 r. jest w składzie Rady Doradców Politycznych premiera Morawieckiego.

26 października 2021 r. powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi