Prof. dr hab. Jan Klimek

Przewodniczący Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Prof. dr hab. Jan Klimek to ekonomista, wykładowca, przedsiębiorca, rzemieślnik oraz polityk. Organizator i uczestnik spotkań naukowych, poświęconych małej i średniej przedsiębiorczości. Od zawsze prowadzi intensywne kontakty z praktyką gospodarczą. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Izby
Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach a także Wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Aktywny doradca zarówno na rynku krajowym/regionalnym jak i zagranicą. Współtworzył i kierował polsko-szwajcarskim projektem wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Pełni funkcje doradcze w wielu instytucjach oraz podmiotach o charakterze publicznym. Jest Członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli a także Członkiem Rady Dialogu Społecznego - jako przewodniczący zespołu ds. funduszy europejskich Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej przy rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Autor licznych publikacji z zakresu etyki, rozwoju przedsiębiorczości i doskonalenia zarządzania w sektorze MSP oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Wśród jego prac wyróżnić można m.in. „Hermeneutykę przedsiębiorczości”, „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku”, „Doskonalenie efektywności małych i średnich przedsiębiorstw”, „W rodzinnej firmie. Powstanie, rozwój, zagrożenia i szanse”, „Inteligentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości”. W zakresie działalności naukowej za książki pt.: „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce”, „Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa”, „Strategia MŚP. Przedsiębiorczość – Konkurencyjność – Rozwój” oraz za monografię pt. „Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań” został uhonorowany Nagrodą Rektora SGH w Warszawie.
Wielokrotnie nagradzany również za działalność i aktywność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju kraju.