Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie koordynował współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną i edukacyjną. Wcześniej był Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za negocjacje członkostwa Polski w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziały Handlu Zagranicznego tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów, jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług finansowych, integracja rynku finansowego UE. Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił wiele istotnych funkcji w międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym - IOSCO.


Mirosław Kachniewski, PhD, President of the Management Board, Polish Association of Listed Companies (SEG)
Before joining SEG he was employed at Polish Securities and Exchange Commission, where his main duties were focused at coordination of international cooperation, analyses, as well as information and education policies. Earlier he was an advisor to the Minister of Privatization responsible for negotiations of Poland’s membership in the OECD in the field of foreign direct investment. Former employee of Warsaw School of Economics (International Finance Department), graduate of Foreign Trade Faculty of this school. Author of many economic publications relating mostly to functioning of capital markets, liberalization of capital movements, transborder financial services, integration of EU financial market. Board Member of EuropeanIssuers, previously was serving many important duties at International Organization of Securities Commissions (IOSCO).