Damian Szwagierczak

Stowarzyszenie Domy Dziecka w Skopaniu

Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu  jest zespołem placówek zajmujących się realizacją zadań związanych z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom i młodzieży częściowo  lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców i umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Obecnie Centrum tworzy blok administracyjny oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze o charakterze socjalizacyjnym: Dom Dziecka posiadający regulaminową liczbę miejsc dla 30 dzieci oraz Dom dla Dzieci z  14 miejscami wychowawczymi.

Centrum realizuje pełne przygotowanie opuszczających placówkę wychowanków do godnego, samodzielnego  i odpowiedzialnego życia poprzez:

 • zapewnienie możliwości wszechstronnego rozwoju osobowego dziecka , zwłaszcza w wymiarze intelektualnym, psychicznym,  społecznym, zdrowotnym i moralnym
 • zapewnienie bezpieczeństwa osobistego, a także ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego
 • tworzenie optymalnych warunków psychospołecznych i materialnych niezbędnych dla wszechstronnego  rozwoju dziecka
 • zapewnienie i właściwą organizację nauki
 • tworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień wychowanków
 • realizację programu wychowawczego, opierającego się na uniwersalnych wartościach humanitarnych,  który sprzyja kształtowaniu u wychowanka poczucia odpowiedzialności za siebie i  innych, wdraża do samodzielności, samokontroli i samooceny, umożliwi dziecku poznawanie i  poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w otaczającym świecie
 • realizowanie działalności kompensacyjnej
 • wspomaganie i rozwijanie wszelkiej aktywności twórczej
 • poszanowanie podmiotowości wychowanka,  wysłuchiwanie jego opinii i wniosków w sprawach go dotyczących oraz informowanie dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach
 • umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej
 • pracę z rodziną dziecka znajdującą się w przejściowym kryzysie , a w szczególności odbudowywanie więzi z rodziną
 •  zapobieganie marginalizacji społecznej powierzonym naszej opiece dzieci i młodzieży  
 • ułatwienie życiowego startu naszym pełnoletnim wychowankom poprzez wyposażeni  ich w wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe i życiowe