ORGANIZATOR

 

 

Fundacja Pozytywnych Idei to organizacja wspierająca kreatywne podmioty, instytucje i osoby. Przyczynia się do promocji ważnych dla Polski działań i inicjatyw. Współpracuje z mediami krajowymi i międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, których celami są działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób marginalizowanych.

Fundacja jest współorganizatorem akcji społecznych, wydarzeń proekologicznych i inicjatyw na rzecz środowiska, np. Dzielnica Wisła, One Day, Szczyt Klimatyczny TOGETAIR. 
Fundacja jest również wydawcą książki pt. „Narodziny Polskiego Paraolimpizmu” autorstwa Jerzego Becka. Książka odsłania kulisy i konsekwencje towarzyszące polskim paraolimpijczykom.  

Celami Fundacji Pozytywnych Idei są:

 • wszechstronny rozwój edukacji i dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców, marketingu i mediów, a także ochrony środowiska
 • podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i naukowo-badawczych zwłaszcza w zakresie budowania strategii społecznej uwzględniającej politykę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i ochrony środowiska
 • budowanie i wspieranie dobrych praktyk w zakresie współpracy z przedsiębiorcami w celu opracowywania i wdrażania strategii uwzględniającej politykę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz ochronę środowiska
 • kształcenie i doskonalenie przedsiębiorców, dzieci, młodzieży oraz pracowników organów i instytucji samorządowych i państwowych
 • prowadzenie krajowej i międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i ochrony środowiska
 • rozwijanie i upowszechnianie wiedzy, dobrych praktyk i kultury w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w sposób uwzględniający politykę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i ochronę środowiska
 • tworzenie, prowadzenie, wspieranie i rozwój programów zwiększających zasięg medialny problemów społecznych
 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w szczególności w zakresie ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, ochrony życia rodzinnego i profilaktyce społecznej
 • popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej
 • współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, których celami są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do wspierania i reprezentowania grup marginalizowanych społecznie
 • wspieranie promocji polskiej kultury, sztuki, osiągnięć sportowych, dziedzictwa historycznego w Polsce i za granicą
 • wspieranie polskiej młodzieży poprzez edukację sportową, wspieranie inicjatyw sportowych w Polsce i za granicą

 

 

 

Fundacja Czyste Powietrze,  powstała po to, by zapobiegać zagrożeniom jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza. Celem Fundacji jest budowanie ekologicznej świadomości społecznej, promowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań i kreowanie innowacyjnych działań chroniących zdrowie i życie przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń powietrza.


Działania Fundacji:

 • Budowanie świadomości ekologicznej
 • Wyrównanie szans ubogich energetycznie
 • Edukacja ekologiczna
 • Akcje charytatywne
 • Warsztaty i szkolenia
 • Promocja rządowych programów „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”
 • Kongresy i kampanie społeczne

Osiągnięcia Fundacji Czyste Powietrze:

Konsultacje i promocja Programu Czyste Powietrze oraz Mój Prąd

 • Ponad 40 tys. konsultacji i wniosków o dotacje dla mieszkańców całego kraju i ponad 230 spotkań w każdym województwie (miasta i gminy)

Kampania społeczna #wychodzę ze smogu

 • Pomoc ubogim energetycznie i potrzebującym
 • Budowanie ekologicznej świadomości społecznej -promowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań OZE
 • Zachęcenie mieszkańców całego kraju do udziału w rządowym Programie Czyste Powietrze

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR oraz pierwszy polski multimedialny Raport Klimatyczny

 • Ogólnopolska debata o klimacie i ochronie środowiska w Polsce.
 • Panele wydarzenia nawiązują do 4 żywiołów: ogień – wytwarzanie energii, powietrze - odnawialne źródła energii, transport, elektromobilność i walka ze smogiem, ziemia - gospodarka odpadami i GOZ, woda - gospodarka wodna, ochrona akwenów, susze, powodzie. 
 • 10 postulatów dla zielonej Polski 

Kampania crossmediowa Elektromobilność - Zielone Światło dla Klimatu

 • Kampania informacyjno-edukacyjna ukierunkowana jest na promocję elektromobilności w Polsce. 
 • Kampania, realizowana jest w ramach programu „Edukacja Ekologiczna” NFOŚiGW. 

Po co to robimy? Bo wiemy, że to nie hasła i slogany zmieniają świat, ale działanie u podstaw. I że w tej potyczce o klimat zwyciężymy tylko wtedy, jeśli każdy dołączy do współpracy. Każdy, czyli ty też. #RazemDlaKlimatu