2022-10-14

Zgłoś się do konkursu „DNA – BO POMAGANIE MAMY W GENACH”

Ten rok jest wyjątkowy pod wieloma względami dla naszego kraju. Dwa obszary działań, które wykazały siłę i solidarność Polaków, to pomoc dla Ukrainy oraz walka z pandemią COVID-19. Celem konkursu DNA jest wyróżnienie tych, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem na tych polach. Takie działania przywracają wiarę w bezinteresowne dobro i powinny być odpowiednio nagłaśniane. Dlatego nagroda DNA będzie wyróżniała liczne podmioty w tych dwóch kategoriach, a decydujące zdanie o jej przyznaniu będą mieli Polacy poprzez możliwość głosowania na czołowych polskich portalach internetowych.

Nagrody DNA zostaną wręczone 7 listopada 2022 r. podczas uroczystej Gali Wieczornej zamykającej Kongres ESG Polska Moc Biznesu. Gala zostanie uświetniona występami polskich oraz ukraińskich artystów i podobnie jak cały Kongres otrzyma  wsparcie szerokiej kampanii promocyjnej w mediach ogólnopolskich.

ZGŁOŚ SIĘ za pomocą formularza do 31 października 2022 r.

Regulamin przyznania Nagrody „DNA – bo pomaganie mamy w genach”

Art. 1. Organizatorzy
Nagroda „DNA” [„Nagroda”] przyznawana jest przez Fundację Pozytywnych Idei, NIP 9522206484, REGON 386162315, KRS 0000843239, forma prawna: fundacja, adres rejestrowy Ul. Drwali 9a, 04-840 Warszawa, oraz Fundację Czyste Powietrze, KRS 0000762246, NIP 8513232694, REGON 38203647600000, forma prawna: fundacja, adres rejestrowy: ul.  Rapackiego 1C/1 71 – 467 Szczecin
zwanych dalej „Organizatorem”
Art. 2. Cele
Nagroda ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie zasłużonych organizacji oraz podmiotów gospodarczych zaangażowanych w przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid - 19 oraz w pomoc narodowi ukraińskiemu w obliczu agresji Rosji.

Art. 3. Zgłoszenia do nagrody
1. Zgłoszenia do Nagrody przyjmowane są od 1.10.2022 roku do 31.10.2022 roku, do godziny 16.00.
2. Zgłoszenia kandydatur należy składać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie www.polskamocbiznesu.pl oraz stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wypełniony formularz należy przesłać na adres partnerzy@polskamocbiznesu.pl w  postaci dokumentu PDF. Kandydat może dołączyć do wypełnionego formularza dokumentację swoich działań, jak przykładowo linki do filmów bądź portali społecznościowych, jednak waga wysłanej wiadomości email nie może przekraczać 5 Mb.
3. Formularz zgłoszeniowy może wypełnić dowolna osoba, musi to jednak nastąpić za wiedzą i zgodą zarówno osoby zgłaszanej, jak i instytucji, w której ta osoba jest zatrudniona. Instytucja ta musi być zarejestrowana na terytorium Polski.

Art. 4. Kryteria przyznawania Nagrody
1. Przy przyznawaniu nagrody brane będą pod uwagę działania podjęte w latach 2020 -2022
 2. Kryteria oceny kandydatur:
•    Adekwatność – odpowiedź na aktualne potrzeby społeczne związane pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie
•    Zaangażowanie na różnych poziomach – podejmowanie współpracy z różnymi podmiotami/ grupami społecznymi; włączanie do realizowanych działań szerokiego grona interesariuszy
•    Efekty podjętych działań
3. Zgłoszone do Nagrody nie mogą być podmioty, które podczas trwania konkursu są zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych z Organizatorem, a także członkowie Zarządu Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji formalnej i merytorycznej zgłoszonych kandydatur.

Art. 5. Kategorie przyznawanych nagród
1. Nagroda przyznawana jest w niżej wymienionych kategoriach:
1.1. wsparcie społeczne w walce z pandemią COVID -19
1.2 wsparcie społeczne związane z wojną w Ukrainie
2. W powyższych kategoriach zostaną przyznane 3 nagrody  dla trzech typów podmiotów:
I. Organizacja pozarządowa
II. Spółka prywatna
III. Spółka państwowa
3.  Każdy z podmiotów opisanych w Art. 5 pkt 2 może zgłosić się w obu kategoriach.

Art. 6. Jury nagrody oraz wyłonienie laureatów
1. Wyboru finalistów Nagrody dokonuje jury nagrody [Jury].
2. Wyboru składu Jury dokonuje Organizator spośród członków Rady Programowej Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu.
3. Członkowie Jury podczas posiedzenia wybierają spośród siebie Przewodniczącego Jury.
4. Spośród zgłoszonych kandydatur jury wyłania 6 finalistów w kategoriach określonych w art. 5, w punktach I i II.
5. Każdemu członkowi Jury przysługują trzy głosy przy każdej kategorii. Głosowanie Jury może być poprzedzone dyskusją. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury.
6. Organizator wyznacza osobę [Sekretarz], która sporządzi protokół z obrad Jury. Może to być osoba spoza grona Jury.
7. Decyzja Jury co do wyboru finalistów nagrody jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
8..  Finaliści konkursu zostaną zaprezentowani w mediach partnerskich Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu. Laureaci -Top 3 w każdej kategorii i w każdej grupie podmiotów - zostaną wytypowani na podstawie głosowania internetowego. Internautom będzie przedstawionych po 6 sylwetek wybranych przez jury.

Art. 7. Nagrody
1. Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:
1.1. pomoc w walce z pandemią COVID-19
•    trzem podmiotom w kategorii „Organizacje pozarządowe”
•    trzem podmiotom w kategorii „Biznes”
•    trzem podmiotom w kategorii „Spółki państwowe”
1.2. wsparcie podczas agresji Rosji na Ukrainę.
•    trzem podmiotom w kategorii „Organizacje pozarządowe”
•    trzem podmiotom w kategorii „Biznes”
•    trzem podmiotom w kategorii „Spółki państwowe”
2. Nagrodami w Konkursie są statuetki oraz pakiet medialny
3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości Uczestników. Ponadto informacja o wynikach Konkursu zostanie przesłana do mediów oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora www.polskamocbiznesu.pl.
4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 7 listopada 2022 r. podczas uroczystej Gali zamykającej II edycję Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu.
Art. 8. Dane osobowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych (z wyłączeniem: adresu e-mail, telefonu).
2. Wysłanie wypełnionego formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb związanych z przyznawaniem nagrody DNA.

Art. 9. Regulamin Konkursu
1. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.polskamocbiznesu.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wszystkie informacje o zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie konkursu www.polskamocbiznesu.pl.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

ZGŁOŚ SIĘ za pomocą formularza do 30 października 2022 r.